Pozytywny efekt dźwigni finansowej

Pozytywny efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego

Inwestowanie kapitału to proces, w którym inwestor decyduje się na ulokowanie swoich środków finansowych w różne formy aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, surowce czy kryptowaluty, w celu osiągnięcia zysków. Inwestowanie to jeden z najlepszych sposobów na pomnażanie majątku, niemniej jednak bywa bardzo ryzykowne, dlatego wymaga wiedzy i umiejętności. W niniejszym artykule odpowiadamy jak dobrze wykorzystać pozytywny efekt dźwigni finansowej.

Dźwignia finansowa jest powszechnie znaną strategią funkcjonującą przede wszystkim na rynku walutowym. Choć wielu osobom może kojarzyć się negatywnie i bardzo ryzykowanie, w wielu przypadkach stanowi skuteczny sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego, ponieważ umożliwia otwarcie większej pozycji, niż pozwalałyby na to finanse inwestującego; jej głównym celem jest zwiększenie wskaźnika rentowności kapitału własnego.

Inwestowanie kapitału własnego, a pozytywny efekt dźwigni finansowej

Podstawą inwestowania kapitału jest wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej, która jest zależna od celów oraz poziomu ryzyka, które inwestujący jest gotowy ponieść. Wyróżnia się wiele popularnych strategii inwestycyjnych, takich jak inwestowanie długoterminowe, inwestowanie krótkoterminowe, inwestowanie w akcje i obligacje czy nieruchomości. Włożenie kapitału może dotyczyć także różnych rynków finansowych w tym giełd papierów wartościowych czy kryptowalut. O tym w co inwestować pieniądze przeczytasz w naszym poprzednim wpisie.

Każdy z nich charakteryzuje się różnymi poziomami ryzyka i stopniem złożoności, a także wymaga od inwestora innej wiedzy i umiejętności. Konieczne jest zatem zachowanie ostrożności i podejmowanie decyzji opartych na analizie rynku, ciągłe monitorowanie inwestycji i dostosowywanie swojej strategii do zmieniających się warunków i trendów, aby móc osiągać zadowalające korzyści i zminimalizować ryzyko strat. W celu znacznego zwiększenia zwrotu z inwestycji inwestorzy bardzo często stosują dźwignię finansową, która obejmuje wykorzystanie kapitałów obcych w celu podniesienia rentowności kapitału własnego. Odzwierciedlenie dźwigni finansowej stanowi wskaźnik ogólnego zadłużenia obliczany na podstawie danych uzyskanych z dokonanego bilansu.

Dźwignia finansowa a inwestycja

Dźwignia finansowa to narzędzie finansowe, które pozwala na inwestowanie większej kwoty niż posiadane przez inwestora środki, stanowi jedeno z zewnętrznych źródeł finansowania. Polega na tym, że inwestujący, aby otworzyć swoją pozycję na giełdzie, musi przeznaczyć wyłącznie niezbędną do tego kwotę stanowiącą część całkowitej wartości transakcji – kwota ta określana jest terminem depozytu zabezpieczającego. Umożliwia to zwiększenie aktywów bez konieczności angażowania dużego kapitału inwestora – broker lub inny podmiot dokłada swoje środki finansowe i pozwala na objęcie wyższej pozycji oraz zwiększenie szans na duży zysk. 

Dźwignia stosowana jest przede wszystkim w handlu na rynkach finansowych (kontrakty terminowe, opcje i kontrakty CFD, rynek Forex), a inwestycje z jej wykorzystaniem niosą za sobą większe ryzyko niż inne sposoby inwestycji. W przypadku straty, inwestujący ponosi dodatkowo koszty pożyczki – tak jak zyski inwestora mogą być zwiększone, tak i strata jest większa. Miarą dźwigni finansowej jest stopa zwrotu z kapitału własnego – na zysk netto wpływa wartość zysku operacyjnego oraz odsetki od pożyczki.

Kapitał inwestycyjny i pozytywny efekt dźwigni finansowej 

Kapitał inwestycyjny to kwota pieniędzy, którą inwestor dysponuje i którą może zainwestować w różne instrumenty finansowe; stanowi podstawowy element, który decyduje o możliwościach inwestycyjnych inwestora – im większy kapitał, tym większe możliwości inwestycyjne. Z kolei dźwignia finansowa pozwala na wzrost zysków z inwestycji bez konieczności posiadania dużych kwot kapitału – umożliwia zainwestowanie kwoty większej, niż inwestujący rzeczywiście dysponuje. 

Dźwignia finansowa działa na zasadzie pożyczki udzielanej przez brokera lub inny podmiot, który udostępnia inwestorowi dodatkowe środki finansowe, które może wykorzystać do inwestycji. Inwestor zobowiązany jest jednak do zwrócenia pożyczonej kwoty oraz poniesienia kosztów związanych z pożyczką. Wykorzystanie dźwigni finansowej ma swoje zalety, jak i wady. Z jednej strony, pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków z inwestycji i wykorzystanie szans na rynku, które bez pomocy finansowej nie byłyby dostępne. 

Z drugiej strony, zwiększa ryzyko inwestycyjne, ponieważ inwestor ponosi większe ryzyko straty, zwłaszcza w przypadku inwestycji o wysokim poziomie ryzyka. Dlatego przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu dźwigni finansowej, inwestor powinien dokładnie przeanalizować swoją strategię inwestycyjną oraz działać zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Negatywny efekt dźwigni finansowej ma miejsce w sytuacji, gdy rentowność kapitału całkowitego jest niższa od kosztu kapitału obcego. 

Z kolei pozytywny efekt dźwigni finansowej występuje w przypadku, kiedy rentowność całkowitego zainwestowanego kapitału przewyższa koszt kapitału obcego. Natomiast neutralny efekt dźwigni finansowej jest wtedy, gdy rentowność kapitału całkowitego przeznaczonego na daną inwestycję ma taki sam poziom jak koszt kapitału obcego. Na to, jaki będzie ostateczny efekt, wpływa m.in. koszt długu – powinien być niższy od kosztu kapitału własnego.

Pozytywny efekt dźwigni finansowej 

Podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego to cel wielu inwestorów, którzy dążą do maksymalizacji swoich zysków. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest wykorzystanie dźwigni finansowej, która może pozytywnie wpłynąć na stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego – pozwala bowiem na zwiększenie inwestycji bez konieczności posiadania dużych kwot kapitału. 

W wyniku mechanizmu jej działania, inwestor może zaangażować swoje środki finansowe w wiele różnych instrumentów finansowych, co zwiększa jego szanse na osiągnięcie wyższych zysków. Narzędzie to może być szczególnie przydatne dla inwestorów, którzy chcą inwestować w rynki o wysokiej zmienności, takie jak kontrakty CFD – wówczas inwestujący mają szansę na osiągnięcie wysokich zysków w krótkim czasie poprzez wykorzystanie szans i zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji. Należy jednak pamiętać, że pozytywny efekt dźwigni finansowej ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy zyskowność całego kapitału zainwestowanego będzie osiągała wartość wyższą od stopy oprocentowania kapitału obcego.

Zalety dźwigni finansowej:

  • możliwość osiągania znaczących zysków w krótkim czasie dzięki niewielkim własnym nakładom kapitałowym,
  • wzrost płynności finansowej – dostępne środki (pożyczkę) można wykorzystać na różne działania, których celem jest zysk,
  • możliwość zajmowania wyższych pozycji inwestycyjnych dzięki większemu kapitałowi, które zapewnia na przykład broker,
  • możliwość inwestowania w różne aktywa w zależności od tego, jak w danej chwili wygląda sytuacja na rynku,
  • możliwość handlu wieloma instrumentami lewarowanymi w tym samym czasie,
  • skorzystanie kapitału obcego (zapewnianego przez brokera) wiąże się z niższym kosztem niż wykorzystanie kapitału własnego.

Podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego przez pozytywny efekt dźwigni finansowej może być skuteczne, jednak wymaga umiejętności i wiedzy na temat rynków finansowych oraz zdolności do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie należy zapominać, że zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji za pomocą dźwigni finansowej wiąże się także z większym ryzykiem. Z tego powodu, przed podjęciem decyzji inwestor powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, ryzyko z nią związane; musi być także świadomy konsekwencji swoich decyzji i być gotowy na poniesienie ewentualnych strat.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *