Akcje CFD

Akcje fizyczne, akcje CFD i opcje — jakie są między nimi różnice?

Znanych jest wiele instrumentów finansowych, za których pośrednictwem można inwestować pieniądze i zarabiać. W minimalizacji ryzyka poniesienia straty i zwiększenia szansy na uzyskanie znacznych zysków kluczowe jest nie tylko doświadczenie, ale przede wszystkim wiedza na temat tego, w co warto ulokować swój kapitał. To pozwala na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz na prawidłowe określenie czynników ryzyka, które im towarzyszą. Co odróżnia od siebie akcje fizyczne i akcje CFD? Czym charakteryzują się opcje? W naszym artykule zapoznasz się z zaletami handlu kontraktami CFD na akcje w porównaniu z tradycyjnym obrotem akcjami.

Akcje fizyczne

Akcje fizyczne to rodzaj papierów wartościowych, które kupują akcjonariusze, nabywając w ten sposób prawa majątkowe i korporacyjne. Akcjonariusze stają się współwłaścicielami majątku danej spółki akcyjnej. Akcje mogą być zwykłe i uprzywilejowane – te drugie nie podlegają obrotowi na giełdzie, lecz dają kupującemu dodatkowe uprawnienia, związane na przykład z liczbą głosów podczas walnych zgromadzeń lub prawem do dywidendy, czyli wypłaty z zysku. 

Notowania akcji fizycznych cechuje dość wysoka zmienność, która zwykle wynika z kapitalizacji spółki lub liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje może być na przykład możliwość spadku ceny poniżej ceny zakupu oraz wpływ czynników zależnych od spółki na zmianę wysokości ceny – sytuacja wewnątrz spółki oraz podejmowane przez jej przedstawicieli decyzje mogą spowodować istotny spadek jej wartości tudzież poniesienie straty. 

Akcje CFD (ang. Contract for Difference)

Akcje CFD, czyli kontrakty różnic kursowych to umowa zawierana między dwoma stronami kontraktu – sprzedającym i kupującym – która dotyczy różnicy wartości kursów otwarcia i zamknięcia pozycji w tym kontrakcie. Źródłem tej różnicy jest zmiana cen aktywów, uwzględnionych w kontrakcie CFD. Takimi aktywami mogą być papiery wartościowe, różnego rodzaju surowce – takie jak metale czy produkty rolne, indeksy walut, pary walutowe, fundusze ETF, obligacje czy kryptowaluty. Instrumentem bazowym kontraktu CFD mogą być akcje spółek giełdowych.

Prawdopodobnie najważniejszą różnicą jest fakt, że w przeciwieństwie do akcji fizycznych, nie stajesz się właścicielem podczas handlu akcjami CFD. W przeciwieństwie do akcji inwestujący nie staje się właścicielem takich aktywów ani instrumentów bazowych, ponieważ akcje CFD dotyczą wyłącznie różnicy w cenach. Kontrakty CFD są także bezterminowe – od klienta zależy, jak długo będzie utrzymywał pozycję otwartą na rynku. Trzymanie otwartej pozycji wiąże się jednak z koniecznością uiszczania opłat. Główną cechą akcji CFD jest obranie konkretnej strategii, która może przynieść duże zyskihandel CFD pozwala zarabiać zarówno na wzroście, jak i spadkach cen danego aktywa.

Akcje fizyczne a akcje CFD – główne różnice:

Własność

Kupujący akcje fizyczne staje się ich właścicielem i może podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania danej spółki. W przypadku akcji CFD inwestujący nie nabywa aktywów w sposób fizyczny i może decydować jedynie o swojej strategii i pozycji. Nie staje się właścicielem papierów wartościowych, walut cyfrowych czy towarów i nie musi dbać o to, co dalej z nimi zrobić. 

Wysokość kapitału inwestującego

Inwestowanie w akcje fizyczne zwykle wymaga dużego kapitału, wiedzy i doświadczenia, ponieważ decydując się na zakup, inwestujący musi z góry zapłacić pełną wartość akcji. Natomiast akcje CFD są dobrym instrumentem finansowym bez względu na stopień zaawansowania – nie wymagają dużej znajomości metod inwestycyjnych ani dużego kapitału ze względu na obowiązującą  dźwignię finansową. 

Dźwignia finansowa

Konstrukcja instrumentu finansowego, jakim są akcje fizyczne, nie zawiera dźwigni finansowej, inwestor musi od razu zapłacić całość z góry pełną wartość akcji. Z kolei akcje CFD bazują na dźwigni finansowej – inwestujący nie musi wnosić wysokiego kapitału – wystarczy, aby przeznaczył w tym celu kwotę niezbędną do otwarcia pozycji (depozyt zabezpieczający), czyli część całkowitej wartości danej transakcji. Wnosząc niewielki kapitał, może zatem w sposób proporcjonalny osiągać zyski, niemniej efekt dźwigni finansowej znacząco zwiększa ryzyko poniesienia straty. 

Zysk

W przypadku akcji fizycznych każdy spadek ceny powoduje u inwestora straty – zysk lub strata są uzależnione od notowań spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Inna sytuacja ma miejsce przy kontraktach CFD – kupujący może zarobić zarówno na wzroście, jak i spadkach cen. Kluczowe jest objęcie odpowiedniej strategii.

Opcje – czym są i na czym polegają?

Opcja, inaczej kontrakt opcyjny, stanowi umowę między sprzedającym a kupującym. Inwestujący ma prawo do nabycia lub sprzedaży danego instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania w określonym terminie. Natomiast sprzedawca opcji, czyli ich wystawca jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie w określonym terminie, lub wcześniej, podczas gdy nabywca płaci cenę opcji, tzw. premię opcyjną, którą otrzymuje sprzedawca opcji. Od aktywów bazowych, inaczej produktu inwestycyjnego, zależy cena produktu pochodnego (więcej o intrumentach pochodnych przeczytasz: tutaj). Wartość opcji jest określana na podstawie ceny aktywów bazowych – w przypadku zmiany ceny aktywa bazowego, zmienia się także cena wystawionej opcji. Instrumentem bazowym mogą być na przykład towary, akcje, pary walutowe czy indeks giełdowy. 

Osoby decydujące się na transakcję opcyjną mogą przyjąć cztery strategie w zależności od swoich przewidywań co do kursu walutowego: 

  • zakup opcji kupna CALL,
  • sprzedaż opcji kupna CALL,
  • zakup opcji sprzedaży PUT,
  • sprzedaż opcji sprzedaży PUT.

Akcje spółek giełdowych, akcje CFD i opcje – porównanie

Cecha instrumentu finansowegoAkcje fizyczneAkcje CFDOpcje
Obowiązuje data wygaśnięciaTakNieTak
Handel związany z różnymi instrumentami Nie – instrumentem bazowym są tylko akcjeTakTak 
Możliwość stania się właścicielem aktywa TakNieTak
Mechanizm dźwigni finansowejNieTakTak
Objęcie pozycji długiej (zakup) lub krótkiej (sprzedaż)TakTak Tak 
Opłata skarbowaTakNie Zależy od przypadku
Zmienność instrumentu finansowegoWysoka – czynniki ryzyka to kapitalizacja spółki i free float Wysoka – czynniki ryzyka to duże wahania wartości instrumentu bazowego Wysoka – czynniki ryzyka tozmienność notowań instrumentu bazowegooraz płynność opcji

Dlaczego warto wybrać kontrakty CFD?

Kontrakty CFD stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych instrumentów finansowych, oferując inwestorom szereg korzyści. Zaletą kontraktów CFD jest między innymi:

  1. Dźwignia finansowa: CFD umożliwiają inwestorom korzystanie z dźwigni finansowej, co pozwala na otwieranie większych pozycji przy mniejszym zaangażowaniu kapitału. W efekcie, potencjalne zyski (lub straty) są znacznie większe niż w przypadku inwestycji bez dźwigni.
  2. Handel na różnych rynkach: Inwestując w kontrakty CFD, można handlować szeroką gamą instrumentów bazowych, takich jak akcje, indeksy, towary czy waluty. Daje to inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela i eksponowania się na różne rynki.
  3. Handel na wzrostach i spadkach: W przeciwieństwie do inwestycji bezpośrednich, handel kontraktami CFD pozwala zarówno na otwieranie pozycji długich (long), gdy oczekuje się wzrostu wartości instrumentu, jak i pozycji krótkich (short), gdy spodziewany jest spadek wartości.
  4. Brak własności fizycznej: Inwestując w CFD, nie nabywa się fizycznie instrumentu bazowego, a jedynie spekuluje na różnicach cen. Dzięki temu, inwestor nie musi martwić się o koszty związane z przechowywaniem, dostawą czy podatkami.
  5. Elastyczność i płynność: Kontrakty CFD są instrumentami o wysokiej płynności, co oznacza, że inwestor może szybko otwierać i zamykać pozycje, reagując na bieżące zmiany na rynku.
  6. Możliwość zarządzania ryzykiem: Handel kontraktami CFD umożliwia inwestorom stosowanie różnych strategii zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop loss czy limit, które pomagają kontrolować potencjalne straty i zabezpieczyć zyski.

Warto zaznaczyć, że inwestowanie w kontrakty CFD wiąże się z ryzykiem strat, zwłaszcza przy wykorzystaniu dźwigni finansowej. Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji, warto dokładnie zrozumieć zasady funkcjonowania kontraktów CFD oraz stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.

Handluj kontraktami CFD już dziś i wykorzystaj zalety transakcji na akcje CFD!

Nie czekaj dłużej, dołącz do świata inwestycji i handluj kontraktami CFD już dziś! Skorzystaj z możliwości handlu na różnych instrumentach finansowych oraz wykorzystaj dźwignię finansową, aby zwiększyć swój potencjał zysków. Odkryj zalety handlu zarówno na wzrostach, jak i spadkach rynku, kontrolując jednocześnie swoje ryzyko. Zarejestruj się teraz i zacznij swoją przygodę z inwestycjami w kontrakty CFD. Przyczyń się do sukcesów innych inwestorów i rozpocznij zdobywanie doświadczenia w fascynującym świecie handlu CFD. Kliknij tutaj, aby rozpocząć.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *